LEGFRISSEBBEK:


2017-07-20
Javítottam a jövedéki tájékozatót jövedéki nagyker és kisker tevékenység együttes használatára vonatkozóan.

2017-07-16
Új tájékoztatók a JÖVEDÉKI FRISS HÍREK-ben:
- Jövedéki engedélyes tevékenység
(kisker-nagyker tevékenység, készpénz fizetés, szállítólevél )
- jövedéki termékkörök 2017-07-01-től

2017-05-26
A NAV frissítette a jövedéki engedélyes kereskedők adatszolgáltatásának 
(vevőnyilvántartás .vny fájl) műszaki követelményeit. A tájékoztató a LETÖLTÉSEK
menüpontban elérhető.2017-04-21

A LETÖLTÉSEK menüpontban az aktulás segédanyagokat találhatók meg:

- a 2016 évi LXVIII tv (Új JÖT!) szerint aktualizást tájékoztatók

- fémkereskedelmi témában a hatályos jogszabáynak megfelelő anyagok

- borászati termékekkel és élelmiszer jelöléssel kapcsolatos információk

- NAV szerveinek elérhetőségei

- EKAER tájékoztatók


 

...


2014. április 02

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (továbbiakban: Fémtv.) 3. § (5) bekezdése meghatározza a fémkereskedőnek nem minősülő személyek számára, hogy a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése által kijelölt fémkereskedelemi engedélyköteles anyagok" Korm. rendelet 1. mellékletének 2., 7., 8., 10., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24. pontjai alatt meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel ellátott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok (a továbbiakban: ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyag) " kizárólag a Fémtv. 3. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint, előzetes bejelentés alapján értékesíthetők fémkereskedő részére.

NAV F04 nyomtatvány kitöltési útmutató a LETÖLTÉSEK menüpontban: ÉRZÉKENY FAJ KÓD.DOCX


2013. november 30

Elkészült egy összeállítás a jogszabály változásokról:

Hulladék fémek kereskedelmére vonatkozó szabályok változásai a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (Fémtv.), valamint a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet (Fém Vhr.) alapján

 

Általános változások:

A Fémtv. szerinti begyűjtés és „lomizás” lehetősége megszűnik.

A 6 napos tárolási kötelezettség megszünt.

Fémkereskedő égetett kábelt kizárólag a közszolgáltatás nyújtó gazdálkodó szervezettől vehet át!

Azt nem értékesítheti, más fémkereskedő - ideértve a határon átnyúló fémkereskedelmi

tevékenységet folytató fémkereskedőt is - részére sem.

Kohászatilag tömbösített formában fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átvételét meg kell

tagadni, kivéve, ha a felajánlást tevő személy hitelt érdemlő módon bizonyítja az anyag

jogszerű szerzését.

A fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése ellenértékeként naptári

naponként

-   természetes személy esetén legfeljebb 100 ezer forint,

-   egyéni vállalkozó és egyéb személy esetén legfeljebb 500 ezer forint összegben teljesíthet

 készpénzszolgáltatást.

Átmeneti Időszak:

A törvény hatályba lépését követő 3 hónap.

...

A teljes anyag a LETÖLTÉSEK menüpontban "Hulladék fémek kereskedelmére vonatkozó szabályok változásai 2013. pdf" vagy ide kattintva letölthető!


2013. november 25. FÉMKERESKEDELMI TÖRVÉNY 2013
 
Az Országgyűlés által elfogadott 2013. évi CXL tv. 2013. szeptember 26-án került kihirdetésre a Magyar Közlöny 158.- as számában.
 
A Fémtv. .PDF és .doc formátumban a LETÖLTÉSEK menüpontban elérhető. 
 
A Törvény hatályba léptető rendelkezései:
15. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (4)-(9) és (11) bekezdése az e törvény hatálybalépését követő 4. hónap első napján lép hatályba.
(3) Az 5. § (3) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott adattartalom nyilvántartását a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet e törvény hatálybalépésekor érvényes fémkereskedelmi engedéllyel folytató személy az e törvény hatálybalépését követő 30. naptól folyamatosan köteles teljesíteni.
(4) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(5) A fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet e törvény hatálybalépésekor érvényes fémkereskedelmi engedéllyel folytató személy fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységét az e törvény hatálybalépését követő 3. hónap első napjáig tovább folytathatja.
(6) A fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységet e törvény hatálybalépésekor érvényes fémkereskedelmi engedéllyel folytató személy az (5) bekezdésben meghatározott időpontig a 8. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feltétel, valamint a fémkereskedelmi engedély érvényességi ideje tekintetében fémkereskedelmi engedély módosítása iránti kérelmet nyújt be.
A Törvény nem módosítás, hanem új törvény ezért jelentős változások vannak a javaslatban a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest.
 
A törvényjavaslat Általános indokolása az alábbiakat mondja ki:
 
"Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) célja a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások biztonságát fenyegető fémlopások és illegális fémkereskedelem visszaszorítása, valamint a kulturális javak védelme volt. Az elmúlt években azonban bebizonyosodott, hogy a jelenleg hatályos Fémtv. nem minden esetben alkalmas ezen célok megvalósítására, ezért egy új, szigorúbb, a korábbi hibákat kiküszöbölő törvényjavaslat kidolgozására volt szükség. 
1. A törvényjavaslat hatékonyabbá teszi az ellenőrző hatóság munkáját, átláthatóbbá válik az ellenőrzés. 
2. A bírságok emelésével nem éri meg a lopott fémet átvenni. Csökkennek a közszolgáltatók kiadásai, tekintettel arra, hogy csökken a kábel, csatornafedél, közlekedési tábla lopás. 
3. Az ellenőrzések szigorításával visszaszorításra kerül az illegális fémkereskedelem. 
4. A hatóságok között hatékonyabbá válik az együttműködés. 
5. A magánszemélyek esetében a fémek tárolását, raktározását feltételekhez köti, ezáltal megakadályozza, hogy illegálisan szerzett fémet tartsanak maguknál. 
6. Szigorodnak a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezésének feltételei. 
7. A napi és havi jelentés bővítésével átláthatóbbá válik a rendszer. 
8. A szabályozás a fémkereskedőknek segítséget jelent, azáltal, hogy csökkennek anyagi terheik. 
 
Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) helyett a későbbiekben a törvényjavaslat elfogadását követően egy új végrehajtási rendelet kerül kidolgozásra. A felismerésre alkalmas jellemzők (FAJ) listája és a hozzájuk tartozó kódok ezen új végrehajtási rendelet egyik mellékleteként kerülnek ismertetésre. " (Forrás: Országgyűlés honlapja)
 
A 2013 évi CXL tv. 2013. november 25-n hatályba lépő egyes lényeges rendelkezései: ( A felsorolás nem teljes körű. A Jogszabály teljes szövege a LETÖLTÉSEK menüpontban elérhető !)
Ellenérték fizetése nélküli tevékenység fémkereskedelmi engedély nélkül nem folytatható (kivéve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatót), tehát ilyen „begyűjtésből” származó fémhulladék nem vehető át fémkereskedő által.
Az a személy, aki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó építmények építését vagy bontását végzi, az engedély nélkül végezheti az e törvény szerinti építési vagy bontási tevékenységéből származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felvásárlását. Az építési vagy bontási tevékenységéből származó és annak során tulajdonába került fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag fémkereskedő részére értékesítheti.
Nem kell engedély 
]-->a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak;
]-->gyártói felelősség körében történő visszagyűjtéshez;
]-->autóbontónak, ha tevékenysége célja az újrahasználatra alkalmas alkatrészek kibontása és értékesítése.
 
Fémkereskedő égetett kábelt kizárólag a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettől vehet át.
Fémhulladék csak 18. életévét betöltött magánszemélytől vehető át.
A meghatározott FAJ kódú anyagokat az átvételtől számított 4. napig - várhatóan csak a többi anyagtól - elkülönítetten kell tárolni
Kohászatilag tömbösített formában fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átvételét meg kell tagadni, kivéve, ha a felajánlást tevő személy hitelt érdemlő módon bizonyítja az anyag jogszerű szerzését.
Fémkereskedő, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot telephely fenntartása nélkül is felvásárolhat és értékesíthet, amely tevékenysége során a tulajdonába került fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolására nem kerülhet sor, még telephellyel rendelkező fémkereskedőnél sem.
Fémkereskedelmi engedélyben rögzített telephellyel rendelkező fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag a fémkereskedelmi engedélyben meghatározott telephelyen raktározhatja és tárolhatja az alábbiak kivételével:
a) a telephelyen kívüli tárolás, a szállítást, fuvarozást végző fémkereskedőnek nem minősülő személy és a fémkereskedő közötti szerződéses jogviszony alapján, igazolt módon a rakodási, illetve vasúti, vízi szállítási tevékenységhez kapcsolódik, annak részeként jelenik meg,
b) a bérmunka keretében történő telephelyen kívüli tárolás, ha a szerződő fél - a foglalkoztatotti létszám 20%-át mindenkor elérő létszámban - csökkent munkaképességűeket alkalmazó személy vagy büntetés-végrehajtási szerv.